زمان باقی مانده تا ثبت نام در آزمون ورودی مدارس هدف تاریخ 18 خرداد (ویژه ششمی ها)

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

زمان باقی مانده تا ثبت نام در آزمون ورودی مدارس هدف تاریخ 25 خرداد (ویژه نهمی ها)

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

تاریخ آزمون : 25 خرداد

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

تاریخ آزمون : 18 خرداد

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها