اسامی پذیرفته شدگان آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره دوم دختران واحد لویزان)

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره دوم دختران واحد لویزان)

اسامی دانش آموزانی که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند (توضیحات در فهرست اسامی ذکر گردیده است)