اسامی پذیرفته شدگان آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره اول دختران واحد امیرآباد)

اسامی پذیرفته شدگان مشروط دومین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره اول دختران واحد امیرآباد)

اسامی دانش آموزانی که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند (توضیحات در فهرست اسامی ذکر گردیده است)