اسامی پذیرفته شدگان آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره دوم پسران واحد یوسف آباد)

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره دوم پسران واحد یوسف آباد)

اسامی دانش آموزانی که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند (توضیحات در فهرست اسامی ذکر گردیده است)