اسامی پذیرفته شدگان آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره دوم دختران واحد فاطمی)

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آخرین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف (متوسطه دوره دوم دختران واحد فاطمی)

اسامی دانش آموزانی که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند (توضیحات در فهرست اسامی ذکر گردیده است)